Pre licenciranja

Pre licenciranja dela CC licencom, pogledajte Najčešća pitanja – FAQ. Posebno bi trebalo obratiti pažnju na sledeće informacije:

Uverite se da imate sva prava na delo koje nameravate da licencirate CC licencom

Delo možete da licencirate CC licencom, samo ako raspolažete svim pravima na delo. Ukoliko ste autor ili isključivi nosilac autorskog prava, onda možete da licencirate delo CC licencom. Ali, ako nameravate da licencirate delo, čiji su autori ili nosioci prava i druga lica (npr. grupa autora, izdavač, poslodavac), onda je za licenciranje dela potrebna posebna saglasnost svih autora ili nosilaca prava. Za pribavljanje saglasnosti, obratite se direktno autoru ili drugom nosiocu prava.

Uverite se da delo može biti licencirano CC licencom

CC licence mogu da se upotrebe za dela zaštićena zakonom. Generalno, dela pod zakonskom zaštitom su: knjige, prevodi, veb sajtovi, blogovi, fotografije, video materijali, muzički sadržaji, računarski programi, dok opšte ideje, na primer, nisu obuhvaćene zaštitom, pa ne mogu da budu licencirane CC licencom.

Budite određeni u vezi s delom koje nameravate da licencirate CC licencom

Trebalo bi da jasno naznačite šta u stvari licencirate CC licencom. Prilikom licenciranja imate mogućnost da izaberete format dela koje licencirate (tekst, audio, video, slika, interaktivno).

Pored toga, trebalo bi naznačiti koje delove dala licencirate. Ako se delo sastoji iz tekstova i fotografija, a želite da licencirate samo fotografije, onda to možete da učinite, s tim što u napomeni, uz licencu, treba da naglasite da su licencirane samo fotografije. Na primer: “Sve fotografije su licencirane pod uslovima Creative Commons [unesite naziv] Licence.”