Privatnost

Creative Commons Srbije, na svom veb sajtu, preko cookies (kolačića), registruje samo anonimne podatke koji se odnose na korišćenje ovog veb sajta: broj poseta, posećenih strana i korišćenih pretraživača. Ovi podaci su bitni radi unapređenja ovog veb sajta i veb sadržaja. U tom kontekstu se registruje IP adresa posetilaca. Lični podaci (ime, e-adresa) mogu biti zadržani i korišćeni od strane CC Srbije, u razumnoj meri, samo ako ostavite komentar na ovom sajtu ili stupite u komunikaciju s CC Srbije elektronskom poštom.

CC Srbije se odriče odgovornosti, ako su za povredu privatnosti odgovorna treća lica, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.