Najčešća pitanja – FAQ

О Creative Commons

Opšte informacije o licencama

Za davaoce licenci

Za sticaoce licenci

Tehnička pitanja

O Creative Commons

Šta je Creative Commons?

Creative Commons je međunarodna neprofitna organizacija koja omogućava kontinuiranu razmenu kreativnosti i znanja posredstvom besplatnih pravnih instrumenata. Creative Commons ima saradnike iz celog sveta, uključujuči i CC Srbije, čijom se aktivnošću postiže međunarodno važenje licenci i razvijanje svesti o značaju ovog poduhvata. CC licencama se pruža podrška onima koji žele da podstaknu korišćenje svojih dela davajući ih na raspolaganje pod fleksibilnim i standardizovanim uslovima, onima koji korišćenjem tih dela stvaraju nova dela, kao i ostalima koji žele da koriste sva ta dela. Vizija CC se ogleda u podržavanju pune realizacije mogućnosti interneta.

Pored licenci, po kojima je najpoznatija, delatnost Creative Commons zahvata i širu oblast. U ponudi Creative Commons nalaze se i drugi pravni i tehnički instrumenti pomoću kojih se unapredjuje otkrivanje i razmena kreativnih sadržaja. Za razliku od ostalih javno dostupnih pravnih instrumenata, CC licence i ostali CC instrumenti su specijalno sačinjeni za funkcionisanje na internetu, tako da se njihovom upotrebom olakšava nalaženje i korišćenje dela. Creative Commons, takođe, nudi pravne instrumente za dela povezana s javnim domenom, CC0 i Naznaku javnog domena (Public Domain Mark).

Detaljnije informacije o Creative Commons nalaze se na veb sajtu Creative Commons.

Da li je Creative Commons protiv autorskog prava?

Ne. CC licence su zasnovane na autorskopravnom zakonodavstvu i direktno izviru iz nacionalnih zakona (u jurisdikciji Srbije, pored ostalog zakonodavstva, iz Zakona o autorskom i srodnim pravima) i zavise od postojanja autorskog prava na određeno delo. CC licence su pravni instrumenti, kojima autori i drugi nosioci autorskog ili srodnog prava ustupaju prava korišćenja dela, na neisključiv način, uz istovremeno zadržavanje nekih prava (npr. pravo na priznanje autorstva). Oni koji žele da zadrže neka prava na delo ustupajući, u ograničenom obimu, prava korišćenja dela, mogu da razmisle o upotrebi CC licenci, dok oni koji žele da zadrže sva prava na korišćenje dela ne bi trebalo da upotrebe CC licence.

Da li Creative Commons pruža pravne savete o licencama i ostalim instrumentima ili pravnu pomoć u vezi s pravnom snagom licenci?

Ne. Creative Commons nije advokatska kancelarija i ne pruža pravne usluge. Creative Commons deluje kao javni servis samopomoći, koji svima pruža besplatne, formalizovane pravne dokumente. Pored toga, Creative Commons pruža uvid u bazu podataka nacionalnih CC jurisdikcija, gde se mogu uporediti internacionalne (“unported”) licence s nacionalnim (“ported”) licencama, koje su prilagođene nacionalnim jurisdikcijama, kao i u podatke o verzijama licenci, gde se mogu uvideti razlike između pojedinih licencnih verzija.

Ko izdaje dozvolu za korišćenje dela licencirana CC licencom?

CC licence su namenjene stvaraocima autorskih dela, ali i svim ostalim nosiocima autorskih prava. Creative Commons ne raspolaže ovlašćenjem za izdavanje dozvola u ime tih lica i za upravljanje autorskim pravima tih lica. Creative Commons nudi svim autorima i ostalim nosiocima autorskog ili srodnog prava besplatne licence i ostale pravne instrumente bez ikakve registracije za licenciranje dela CC licencom, što znači da Creative Commons nisu poznata lica koja upotrebljavaju licence i konkretne svrhe licenciranja, a nema ni poseban način za uspostavljanje kontakta s autorima i drugim nosiocima autorskih prava, osim načina koji je javno dostupan.

Ukoliko želite širi obim prava od onog koji vam je ustupljen licencom, trebalo bi da se obratite direkno nosiocu autorskog prava.

Da li Creative Commons prikuplja ili prati dela licencirana CC licencama?

Creative Commons ne prikuplja sadržaje i ne prati dela, s tim što, u specifičnom pogledu, razvija tehničke instrumente kojima se olaskšava nalaženje i korišćenje dela licenciranih CC licencama ili drugim pravnim instrumentima. Na primer, CC Mreža (CC Network) omogućava autorima i korisnicima njihovih dela izražavanje zahvalnosti Creative Commons i pruža autorima instrument, kojim mogu da potvrde svoja prava na delo. Isto tako, Creative Commons nudi CC Pretraživač (CC Search) radi nalaženja dela licenciranih CC licencom na internetu, pomoću pretraživača i repozitorija.

Da li možete da koristite logo ili tastere Creative Commons?

Možete da ih preuzmete u verzijama visoke rezolucije i da ih upotrebite u skladu s pravilima. Posebno bi trebalo imati u vidu da, prilikom njihove upotrebe u/na vašem delu, nisu dozvoljene nikakve promene u pogledu veličine, proporcija, boja. Tasteri, naziv i logo Creative Commons (“CC” u krugu) su zaštićeni znaci Creative Commons, što znači da ne možete da ih upotrebite na način koji nije predviđen pravilima o njihovoj upotrebi bez posebne pismene saglasnosti Creative Commons. Na primer, ne možete (bez posebne saglasnosti) da štampate svoje tastere i majice upotrebljavajući logo Creative Commons, iako ste te majice kupili u prodavnici Creative Commons.

Dopada vam se Creative Commons. Kako možete da pomognete?

Ako želite, možete finansijski da podržite Creative Commons donacijom preko ove strane i da zauzvrat dobijete neke od proizvoda, po svom izboru i u skladu s visinom donacije, a možete i da posetite prodavnicu Creative Commons.

Ako želite finansijski da podržite Creative Commons Srbije, informacije o prijemu donacija možete da pogledate ovde (svrha uplate: donacija za Creative Commons Srbije).

Pored toga, uvek možete da uspostavite kontakt s Creative Commons elektronskom poštom: info@creativecommons.org ili s Creative Commons Srbije ovde. Možete i da učestvujete u diskusijama Creative Commons preko e-diskusionih listi ili u diskusijama Creative Commons Srbije preko ove e-diskusione liste.

Opšte informacije o CC licencama

Šta su CC licence?

CC licence olakšavaju ostvarenje autorskog prava u vezi s korišćenjem dela pod zakonskom zaštitom. Ovim licencama se omogućava razmena autorskih dela pod fleksibilnim uslovima u skladu sa zakonom. Creative Commons nudi skup sastavljen iz šest autorskopravnih licenci. Pošto nije reč o pojedinačnoj licenci, neophodno je da označite kojom od šest licenci licencirate svoje delo ili kojom licencom je licencirano delo koje nameravate da koristite.

Sve CC licence sadrže uslov “autorstvo” (BY), radi priznanja autorstva autora i davaoca licence (ako autor istovremeno nije i davalac licence), prilikom korišćenja dela. Neki davaoci licence se odlučuju za licencu “autorstvo” (BY), koja sadrži samo taj uslov. Ostale licence nastaju kombinacijom uslova “autorstvo” (BY) s dodatnim uslovima: “nekomercijalno” (NC), kojim se isključuje komercijalno korišćenje dela, “bez prerada” (ND), kojim se dozvoljava korišćenje dela, ali se ne dozvoljava prerada dela i “deliti pod istim uslovima” (SA), kojim se zahteva da se prerada licencira istom licencom.

CC licencama mogu da se licenciraju različite vrste autorskih dela, uključujući obrazovne resurse, muzička dela, fotografije, baze podataka, informacije javnog sektora i mnoge druge vrste sadržaja. CC licence se, međutim, ne preporučuju za licenciranje dve kategorije autorskih dela, u koje spadaju računarski programi i dela, čija je zakonska zaštita istekla, odnosno dela iz javnog domena.

Kako funkcionišu CC licence?

CC licence važe i funkcionišu samo ako je reč o delima čija zakonska zaštita postoji i traje. CC licence ne utiču na korišćenje dela na osnovu zakonskog ograničenja autorskog prava, na delove autorskog dela, koji se nalaze u javnom domenu, kao i na korišćenje dela čija je zakonska zaštita istekla.

CC licence nisu isključive – autori i drugi davaoci licenci mogu da zaključe posebne licencne ugovore za korišćenje istog dela i ova mogućnost je poznata u praksi kao dvojno licenciranje. Važna napomena: ne postoji mogućnost opoziva licence, ukoliko ne dođe do povrede licence, čak i ako je prestala u odnosu na nekog od sticalaca.
Vizuelni opisi funkcionisanja licenci nalaze se u sklopu ovog video materijala.

Koja je poslednja verzija CC licenci?

Poslednja verzija CC licenci je 3.0 i objavljena je 2007. godine. To je najsavremenija verzija i zato je Creative Commons preporučuje. Ako želite, možete da saznate kako su se licence vremenom usavršavale uvidom u podatke o licencnim verzijama.

Zašto bi trebalo da upotrebite poslednju (3.0) verziju CC licenci?

Uvek bi trebalo da upotrebite poslednju verziju licenci, zbog toga što je to najadekvatnija i najrazvijenija verzija licenci, kako je i opisano podacima o licencnim verzijama. Trebalo bi posebno imati u vidu da 3.0 verzija licenci s odredbom “deliti pod istim uslovima” (“Share Alike”) nije kompatibilna s prethodnim verzijama tih licenci, tako da, u slučaju prerade dela (npr. članka Vikipedije) pod licencom “autorstvo – deliti pod istim uslovima” 3.0 (BY-SA 3.0), autori prerade ne mogu da licenciraju preradu ranijom verzijom ove licence.

Da li CC licence utiču na zakonska ograničenja autorskog prava?

Ne. Sve CC licence sadrže odredbu sličnu ovoj: “Odredbe ove Licence nemaju nikakav uticaj na prava nastala iz zakonskih ograničenja autorskog prava.”

Svaka jurisdikcija dopušta ograničeno korišćenje autorskih dela bez dozvole autora. CC licence ne utiču na prava nastala iz takvih ograničenja (u zakonodavstvu Srbije, dozvoljeno je, na primer, ograničeno korišćenje dela radi citaranja, medijskog izveštavanja ili vođenja sudskog postupka).

Šta napomena “Neka prava zadržana” u stvari znači?

Autorsko pravo predstavlja skup isključivih prava na delo, koja obuhvataju umnožavanje, distribuciju, javno saopštavanje, prerade, kao i ovlašćenje na prenos tih prava. Napomena “Sva prava zadržana” se često upotrebljava od strane onih nosilaca autorskog prava koji žele da naglase da zadržavaju sva zakonska prava na delo. Kada istekne zakonski rok zaštite, delo prelazi u javni domen i nosilac autorskog prava ne može da spreči korišćenje dela, s tim što zadržava moralna prava (npr. pravo na priznanje autorstva). CC licencama se autorima i drugim nosiocima autorskog prava pruža izbor različitih mogučnosti između zadržavanja svih prava na delo do javnog domena i taj skup mogučnosti je obuhvaćen formulacijom “neka prava zadržana.”

Da li sud priznaje CC licence?

CC licence su sastavljene na način koji omogućava njihovo dejstvo širom sveta i pravnu validnost na sudu u različitim jurisdikcijama. Po saznanju Creative Commons, CC licence nikada nisu bile proglašene pravno nevažečim ili nevaljanim.

Naglašavamo da CC licence, pored ostalog, sadrže odredbu kojom se izjavljuje da ništavost ili neizvršivost neke odredbe Licence ne utiče na valjanost i izvršivost ostalih odredaba. Ova odredba je značajna za ostvarenje prava u sudskom postupku povodom CC licenci.

Šta se dešava ako neko, bez vašeg znanja ili dozvole, licencira vaše delo CC licencom?

Creative Commons upozorava buduće davaoce licenci da je neophodno da, pre licenciranja, raspolažu svim pravima na delo. U slučaju da neko licencira vaše delo CC licencom bez vaše dozvole, možete da zahtevate od tog lica uklanjanje licence s vašeg dela, direktno ili posredstvom advokata.

Koje verzije CC licenci s odredbom “deliti pod istim uslovima” (“Share Alike”) su međusobno kompatibilne?

Verzija 1.0 CC licenci s odredbom “deliti pod istim uslovima” (SA) nije kompatibilna s kasnijim verzijama tih licenci. Ukoliko želite da preradite delo licencirano tom licencom, prerada mora da bude licencirana istom licencom: CC “autorstvo – deliti pod istim uslovima” 1.0 (CC BY-SA 1.0).

Kasnije verzije licenci s odredbom “deliti pod istim uslovima” (BY-SA), počev od verzije 2.0, su kompatibilne s budućim verzijama tih licenci. Ukoliko želite, na primer, da preradite fotografiju licenciranu licencom CC “autorstvo – deliti pod istim uslovima” 2.0 (CC BY-SA 2.0), preradu možete da licencirate licencom CC “autorstvo – deliti pod istim uslovima” 3.0 (CC BY-SA 3.0). Međutim, kompatibilnost ne važi u povratnom smeru: ako preradite delo licencirano licencom CC “autorstvo – deliti pod istim uslovima” 3.0 (CC BY-SA 3.0), preradu ne možete da licencirate licencom CC “autorstvo – deliti pod istim uslovima” 2.0 (CC BY-SA 2.0).

Možete da uporedite verzije licenci uvidom u podatke o licencnim verzijama.

Šta su internacionalne (“unported”) CC licence i zašto Creative Commons nudi nacionalne (“ported”) licence?

Jedan od ciljeva Creative Commons je sigurno funkcionisanje CC pravnih instrumenata u celom svetu. Iz tih razloga, Creative Commons nudi skup sastavljen iz šest “unported” autorskopravnih licenci, zasnovanih na međunarodnim konvencijama, koje mogu da se upotrebe za licenciranje i razmenu autorskih dela širom sveta.

Isto tako, Creative Commons nudi nacionalne “ported” autorskopravne licence za izvestan broj jurisdikcija, uključujući i Srbiju, koje su usklađene s internacionalnim licencama i propisima, kao i s nacionalnim jezikom i pravom. Nacionalne CC licence su međunarodno priznate, tako da, poput internacionalnih, funkcionišu i važe u celom svetu.

Šta se dešava ako ne postoje CC licence za neku posebnu jurisdikciju?

Sve CC licence su sastavljene na način koji obezbeđuje njihovo funkcionisanje širom sveta. Ako za posebnu jurisdikciju ne postoje nacionalne CC licence ili ako nisu usklađene s poslednjom verzijom 3.0, Creative Commons preporučuje upotrebu internacionalnih CC licenci u verziji 3.0.

Čemu služe tasteri Creative Commons?

Tasteri Creative Commons predstavljaju najbrži način povezivanja osnovnih prava korišćenja dela s delom licenciranim CC licencom. Autori i drugi nosioci autorskog prava koji upotrebljavaju CC licencu, mogu da preuzmu i upotrebe ove tastere u/na svojim delima, kako bi obavestili korisnike o dozvoljenim načinima korišćenja dela. Kada se licencira delo u elektronskoj formi, taster usmerava na osnovni opis CC licence (CC deed), koji je povezan sa samom CC licencom.

Da li možete da unesete delo licencirano licencom CC Autorstvo (CC BY) u članak Vikipedije, ako se u toj enciklopediji upotrebljava licenca CC Autorstvo-Deliti pod istim uslovima (CC BY-SA)?

Da. Dela licencirana CC licencom “autorstvo” (CC BY), mogu biti uneta u dela licencirana CC licencom “autorstvo – deliti pod istim uslovima” (CC BY-SA). Na primer, možete da unesete fotografiju licenciranu CC licencom “autorstvo” u članak Vikipedije, ukoliko zadržite sve napomene o autorskim pravima, pravilno naznačite autorstvo i pridržavate se CC licence.

Detaljnije informacije.

Da li svako može da upotrebi CC licencu? Da li mogu da ih upotrebe pojedinačne vlade i međunarodne organizacije?

Svako može da licencira svoje delo CC licencom, uključujući vlade i međunarodne organizacije. CC licence se često upotrebljavaju za licenciranje zakonom zaštićenih dela, kako bi se, u najvećoj meri, povećao broj i obezbedila korisnost raspoloživih autorskih dela u edukativnom i informacionom smislu, a i unapredila transparentnost.

CC licence poseduju određena svojstva koja ih čine prihvatljivijim od ostalih licenci. CC licence su standardne i interaktivne, što znači da dela različitih autora licencirana istim tipom licence mogu biti prevedena, promenjena, prikupljena i/ili remiksovana zavisno od konkretne licence. Ove licence su, takođe, mašinski čitljive, tako da olakšavaju nalaženje dela preko pretraživača, kao što je Gugl. Ovom mogučnošću se maksimalno povećava distribucija, upotreba i brojnost dela objavljenih od strane različitih nosilaca autorskog prava, uključujući pojedinačne vlade i međunarodne organizacije.

Možete da pogledate informacije o upotrebi CC licenci i ostalih CC pravnih instrumenata od strane vlada i međunarodnih organizacija.

Za davaoce licenci

O čemu bi trebalo da razmislite pre licenciranja dela CC licencom?

O licenciranju dela CC licencom bi trebalo pažljivo razmisliti. Kada licencirate delo ovom licencom, dozvoljavate svakom da koristi to delo tokom ukupnog zakonskog trajanja autorskog prava, ako ne povredi odredbe licence.

Creative Commons naglašava o čemu bi trebalo razmisliti pre licenciranja dela CC licencom. Posebno izdvajamo sledeće napomene:

  • Da li je delo zaštićeno autorskopravnim zakonodavstvom? CC licence se ne odnose na ideje, činjenice i ostale sadržaje koji nisu zaštićeni zakonom. Nacionalna zakonodavstva predviđaju šta se ne štiti zakonom i šta se nalazi u javnom domenu.
  • Da li ste nosilac autorskog prava? Da li ste ovlašćeni da licencirate delo određenom CC licencom? Ne bi trebalo da licencirate delo ako niste nosilac autorskog prava ili ako nemate ovlašćenje za licenciranje dela.
  • Da li imate u vidu da CC licence nisu opozive? Možete da prestanete da dajete na raspolaganje delo licencirano CC licencom u svako doba, ali to ne utiče na prava stečena na kopijama vašeg dela, ako ne dođe do kršenja licence od strane nekog od sticalaca licence (ukoliko neko povredi licencu, prestanak licence utiče na to lice, ne na sve sticaoce licence).
  • Da li ste učlanjeni u organizaciju za kolektivno ostvarivanje autorskog prava? Ukoliko jeste, trebalo bi da se uverite da možete da upotrebljavate CC licence za licenciranje svojih dela.
  • Uvek bi trebalo da se upoznate s odredbama licence kojom nameravate da licencirate delo.

Kako da izaberete CC licencu?

Ukoliko niste sigurni kojom licencom biste licencirali delo, možete, na osnovu veoma dobrih primera, da se informišete o licenciranju tekstova, audio snimaka, slika, video materijala i edukativnih sadržaja. Osim toga, možete da postavite pitanja ili da učestvujete u diskusiji preko e-diskusionih listi, a korisno je i da pogledate arhivu diskusija. koja, ponekad, može, takođe, biti od pomoći.

U svakom slučaju, možete, radi dodatnih obaveštenja, da se obratite i advokatu.

Šta se dešava ako se predomislite?

CC licence nisu opozive. Kada se licencira delo CC licencom, svaki sticalac licence može da koristi delo, u skladu s licencom, tokom ukupnog trajanja zakonske zaštite. Nezavisno od toga, davaocima licenci je dozvoljen prekid distribucije licenciranog dela u svako doba, a pruža im se i mogućnost uklanjanja naznaka o autorstvu, preko određenog mehanizma. U svakom slučaju, trebalo bi dobro da razmislite o licenciranju dela CC licencom.

Da li možete da upotrebite CC licencu ako ste učlanjeni u organizaciju za kolektivno ostvarivanje autorskog prava?

Organizacije za kolektivno ostvarivanje autorskog prava u velikom broju zemalja, uključujući Srbiju, na osnovu zakona, upravljaju autorskim pravima. Autori iz tih jurisdikcija (Australija, Finska, Francuska, Nemačka) ne mogu da licenciraju svoja dela CC licencom zato što njihovim autorskim pravima upravljaju te organizacije. Do sada je uspostavljena saradnja Creative Commons s nekim organizacijama u obliku pilot programa, pomoću kojih se dozvoljava autorima upotreba CC licenci pod određenim okolnostima.

Da li možete da stičete zaradu za delo licencirano CC licencom?

Svakako. Jedan od naših cljeva je podsticanje autora i drugih nosilaca autorskog prava na upotrebu novih načina promocije i plasiranja autorskih dela. Nekomercijalne CC licence (NC) dozvoljavaju maksimalnu distribuciju autorskih dela uz kontrolisanje prodaje tih dela. Ukoliko želite da zadržite isključivo pravo na zaradu, povodom korišćenja svog dela, izaberite nekomercijalnu CC licencu. Licencni uslov “nekomercijalno” (NC) se odnosi samo na sticaoce, ne i na davoce licence. Kao nosilac autorskog prava, možete, u komercijalnom smislu, da koristite svoje delo, a ako neko želi da koristi delo na isti način, trebalo bi prethodno da pribavi vašu dozvolu za to.

Da li CC licence utiču na vaša moralna autorska prava?

Sve CC licence sadrže odredbu o obaveznom poštovanju moralnih autorskih prava, uključujuči obaveznu odredbu “autorstvo” (Attribution). Ukoliko želite, možete da pogledate kako te odredbe glase u nacionalnim CC licencama ili da pogledate kako glase u različitim licencnim verzijama.

Da li možete da promenite odredbe CC licence?

Creative Commons ne zadržava autorska prava na tekst CC licenci, tako da su dozvoljene promene, ali ukoliko se tekst promeni, nije dozvoljeno nazivati promenjenu licencu CC licencom, opisivati je ili označavati kao CC licencu, a ni koristiti Creative Commons logo, tastere i žig uz takvu licencu.

Savetujemo da ne menjate CC licence, pošto promenjene licence neće biti kompitabilne s CC licencama. Na ovaj način se sprečava problematična kombinacija dela licenciranog promenjenom licencom delom licenciranim CC licencom.

Osim toga, promena licence stvara nesaglasnost sa standardima, kojom se zbunjuju sticaoci licence i umanjuje suštinska javna korisnost standardizovanih licenci. Ključni karakter CC licenci ogleda se u ustupanju prava pod standardizovanim uslovima, bez prethodnih dozvola i obaveštenja o korišćenju dela. Time se podstiče razmena i kombinacija dela, jer se unapred predočava šta može da se očekuje i o kojim dodatnim dozvolama može naknadno da se pregovara.

Da li možete da zaključite poseban sporazum o korišćenju dela licenciranog CC licencom?

Da. CC licence nisu isključive i davaoci licenci u svako doba mogu, da zaključe poseban sporazum o korišćenju dela licenciranog CC licencom. Međutim, ti sporazumi nisu CC licence. Problemi mogu da nastanu ako se posebnim sporazumom promene osnovne odredbe licence i uzrokuje nesaglasnost s CC licencom, tako da takav sporazum ne može da se smatra CC licencnim sporazumom. U ovom slučaju, insistiramo da se, radi otklanjanja zablude o licenciranju dela standardnom CC licencom, uklone žig i logo Creative Commons s tog sporazuma.

Šta se dešava ako licencirate svoje delo CC licencom, a neko nepravilno koristi to delo?

CC licence prestaju automatski da važe svakom povredom licenci. Na primer, ako sticalac licence distribuira delo licencirano CC licencom bez naznačavanja imena autora, neće više imati pravo korišćenja dela i može da odgovara za povredu autorskog prava u sudskom postupku. Licence prestaju da važe u odnosu na sticaoca licence koji je prekršio licencu, ali ostaju na snazi u odnosu na ostale sticaoce licence.

Ako neko od sticalaca licence povredi licencu, davalac licence može da se obrati tom licu direktno ili preko advokata.

Šta možete da učinite ako licencirate svoje delo CC licencom, a ne dopada vam se način na koji neko koristi to delo?

CC licencama se ne usmerava korišćenje dela, osim u meri koja se odnosi na osnovne odredbe licenci (“nekomercijalno”, “bez prerada” i “deliti pod istim uslovima”, ako je dozvoljena prerada dela). Dok se se delo koristi u skladu s licencom, davalac licence ne može da kontroliše korišćenje dela.

CC licence sadrže mehanizme kojima se omogućava autorima i drugim davaocima licenci pravo na uklanjanje imena ili naziva tokom korišćenja dela. Pre svega, CC licence ne dopuštaju naznačavanje autorstva na način kojim se sugeriše podržavanje posebnog korišćenja dela. Ovom odredbom se štiti ugled i čast autora i povreda te odredbe uzrokuje prestanak licence. Dalje, autori mogu posebnim zahtevom tražiti od autora zbirke uklanjanje svog imena s/iz dela uključenog u zbirku i autor zzbirke je dužan da po tom zahtevu postupi. Najzad, ako je licencom dozvoljena prerada dela, onda autor prerade mora da naznači na/u preradi da je to prerada originalnog dela. Na taj način se ukazuje da su promene učinjene na originalnom delu, nezavisno od toga da li su autoru originalnog dela prihvatljive ili neprihvatljive, ustvari delo autora prerade i da ih ne treba povezivati s imenom autora originalnog dela.

Šta možete da učinite ako neko ograniči korišćenje vašeg dela upravljanjem digitalnim pravima?

Nije dozvoljena upotreba DRM sredstava i ostalih mera tehničke zaštite radi sprečavanja korišćenja dela na način koji je predviđen licencom. Sve CC licence sadrže zabranu upotrebe tehnološke zaštite.

Trebalo bi imati u vidu da nisu sve enkripcije ili ograničenja pristupa sadržajima zabranjeni licencama. Na primer, sadržaj koji se dostavlja elektronskom poštom i u šifrovanom obliku, a kome se pristupa unošenjem korisničkog imena i lozinke, ne ograničava korišćenje dela od strane primaoca.

Ukoliko smatrate da neko upotrebljava mere tehničke zaštite na vašem delu licenciranom CC licencom, možete da kontaktirate to lice direktno ili preko advokata.

Da li bi trebalo da registrujete svoje delo pre licenciranja CC licencom?

Ne. Creative Commons besplatno i bezuslovno nudi licence, kod i ostale instrumente. To znači da Creative Commons ne zahteva i ne pruža nikakva sredstva autorima i drugim nosiocima autorskog prava za registraciju upotrebe licenci, a ne vodi ni bazu podataka o delima licenciranim CC licencom. Takođe, Creative Commons ne zahteva registraciju dela u nadležnom nacionalnom zavodu za zaštitu autorskog prava (U Srbiji je za registraciju autorskih dela nadležan Zavod za intelektualnu svojinu).

Kako da licencirate svoje delo CC licencom?

Za dela u elektronskom formatu: izaberite licencu koju želite preko CC selektora i sledite uputstva za unošenje HTML koda u vaše delo. Kod će automatski da generiše taster licence i obaveštenje o licenciranju dela CC licencom. HTML kod sadrži i metapodatke, kojima se omogućava nalaženje dela preko pretraživača koji podržavaju Creative Commons.

Za dela u neelektronskom fomatu: izaberite licencu koja vam odgovara i označite da je delo licencirano tom licencom obaveštenjem: “Ovo delo je licencirano Creative Commons Licencom [uneti naziv]. Da biste videli kopiju Licence, sledite [uneti URL]” ili unesite taster CC licence s istim obaveštenjem i URL linkom.

Jedina razlika izmedju licenciranja dela u elektronskom i dela u neelektronskom obliku je u tome što licenca dela u neelektronskom obliku ne sadrži metapodatke i delo ne može da se nađe preko pretraživača koji podržavaju Creative Commons.

Creative Commons pruža informacije o odgovarajućim načinima označavanja dela i o označavanju dela u različitim medijima.

Zašto bi trebalo koristiti CC selektor licenci?

Od davaoca licenci se ne zahteva upotreba CC selektora i pružanje ličnih informacija ili informacija o delu prilikom upotrebe licenci. Međutim, licenciranje dela na taj način omogućava davaocima licenci “mašinsku čitljivost” licenci. Mašinski čitljiv kod olakšava nalaženje dela, tako što pomoću koda, računarski program, pretraživači i ostale tehnologije prepoznaju delo licencirano CC licencom. Takođe, kod olakšava povezivanje dela s autorom, jer se klikom na bedž, koji se nalazi na vašem veb sajtu, uspostavlja direktna veza s kodom i omogućava snimanje radi upućivanja na informacije o autorstvu.

Ako fotografišete delo bez autorskopravne zaštite i u javnom domenu, da li fotografiju možete da licencirate CC licencom?

Možete da upotrebite CC licencu za licenciranje fotografije, ako ste autor te fotografije, odnosno ako je fotografija originalno autorsko delo.

Da li možete da odredite konkretno mesto na kome će se nalaziti napomene o autorstvu?

Ne. CC licence, u pogledu mesta, dozvoljavaju fleksibilan izbor načina priznanja autorstva, zavisno od sredstava distribucije dela. Razlike se odnose na format sadržaja. Na primer, način naznačavanja imena autora dela na blogu može da se razlikuje od naznačavanja imena autora na video remiksu. Sve CC licence sadrže odredbu o priznanju autorstva na način primeren mediju ili sredstvu korišćenja dela.

Da li možete da licencirate računarski program CC licencom?

To se ne preporučuje. CC licence ne bi trebalo da se upotrebe za licenciranje računarskih programa. Već postoje veoma dobre softverske licence. Preporučujemo licence Free Software Foundation ili licence sa spiska Open Source Initiative. Za razliku od CC licenci, koje ne pominju izvorni kod, ove licence su specijalno sastavljene za licenciranje računarskih programa. Isto tako, CC licence nisu kompatibilne s GPL licencom, kojom se najčešče licenciraju računarski programi.

Jedina CC licenca koja je kompatibilna s GPL licencom je CC0. Detaljne informacije o ovoj licenci nalaze se ovde.

Da li možete da licencirate podatke ili bazu podataka CC licencom?

Da. CC licencama može da se licencira svaki mateijal zaštićen autorskopravnim zakonodavstvom, uključujući podatke i baze podataka.

Baza podataka, po domaćem zakonu, predstavlja “zbirku podataka, autorskih dela ili drugih materijala uređenih na sistematičan ili metodičan način, kojima se pojedinačno pristupa elektronskim ili drugim putem.”

CC licence u verziji 3.0 sadrže odredbu o odricanju od autorskih prava, kada je reč o pravu sui generis. Ukoliko se koriste neoriginalni sadržaji baze podatka, onda korišćenje tih sadržaja ne podleže licencnoj zaštiti.

Da li CC licencom možete da licencirate logo i žig?

Ne preporučuje se licenciranje ovih dela. Iako logo i žig mogu da se povežu s autorskim pravom, CC licence ne pružaju odgovarajući mehanizam zaštite u većem broju slučajeva. Logo i žig se, generalno, vezuju za identifikaciju porekla proizvoda i sl. ili za označavanje specifičnog standarda ili osobina. Ako se dozvoli njihovo korišćenje ili prerada, onda se umanjuje njihova svrha i ugrožavaju prava njihovih nosilaca.

Postoje, međutim, pravila dvojnog licenciranja, kojima se zadržava pravo na logo i žig, i dozvoljava njihova ograničena upotreba, a koja primenjuju Mozilla, Wikimedia i Creative Commons.

Da li možete da unesete žig u/na delo, a da licencirate samo delo CC licencom, tako da se licenca ne odnosi na žig? Ako je ovo moguće, kako bi trebalo postupiti?

Da. CC licencom možete da licencirate delo u/na kome se nalazi žig koji upućuje na autora ili drugog davaoca licence, a da se licenca ne odnosi na žig. Međutim, upotreba licence, u tom slučaju, zahteva posebnu dozvolu za korišćenje žiga, tako da se davaocima licence preporučuje da to učine u napomenama o autorskom pravu, na veb sajtu ili mestu gde se objavljuje delo.

Za sticaoce licenci

O čemu bi trebalo da razmislite pre korišćenja dela licenciranog CC licencom?

Creative Commons nudi šest različitih licenci. Pre upotrebe dela licenciranog CC licencom, trebalo bi da pogledate odredbe licence, kako biste saznali kako može da se koristi delo. Ako želite da koristite delo na drugačiji način od načina predviđenog licencom, trebalo bi da kontaktirate autora ili drugog davaoca licence ili da potražite slično delo koje je licencirano licencom koja vam odgovara. Ne bi trebalo da gubite iz vida da korišćenjem dela na način koji nije dozvoljen licencom ili zakonskim pravilima o ograničenju autorskog prava, licenca automatski prestaje i postajete odgovorni za povredu licence.

Pre nego što koristite delo licencirano CC licencom, trebalo bi da znate da CC licence dozvoljavaju korišćenje dela zaštićena zakonom o autorskom pravu i da postoje druga prava, koja su povezana s korišćenjem dela. Takođe, trebalo bi imati na umu da davalac licence ne daje jemstva i garancije u vezi s licenciranim delom. Sva dela su licencirana takva kakva su (“AS IS”) i jemstvo je isključeno. Ukoliko želite da se raspitate o jemstvu ili garanciji u vezi s korišćenjem dela, trebalo bi da se direktno obratite davaocu licence, pre korišćenja dela.

Da li su sve licence iste verzije identične? Šta bi trebalo da znate o razlikama između internacionalnih i nacionalnih licenci?

Pre korišćenja dela, sticaoci licenci bi trebalo da se upoznaju sa sadržajem ugovora u celini. Nacionalne licence su adaptirane internacionalne licence i mogu da sadrže odredbe koje se razlikuju od odredaba internacionalnih licenci, usled pravnih različitosti između američkog i ostalih nacionalnih sistema.

Da li se CC licencama ustupaju sva neophodna prava za korišćenje dela?

Zavisi. Sve CC licence sadrže odredbu o isključenju jemstva i garancija od strane davaoca licence u vezi s korišćenjem dela, obuhvatajući dozvolu za korišćenje dela trećeg lica, uključenog u licencirano delo, kao i o poštovanju ličnih prava, ako je, na primer, u delu korišćena fotografija nekog lica.

Ova i ostala prava mogu zahtevati pribavljanje dozvole radi korišćenja dela na način koji odgovara sticaocu licence. Kreativni sadržaji nekada sadrže dela drugih lica (po zakonu: “treća lica”). Ako sticalac licence želi da se uveri u pribavljanje dozvole trečeg lica za korišćenje dela tog lica, može to da učini direktno ili preko advokata.

Kako pravilno priznati autorstvo autoru dela licenciranog CC licencom?

Sve CC licence sadrže obavezu priznanja autorstva originalnom autoru dela, osim ako autor ne zahteva uklanjanje svog imena s prerade ili dela iz zbirke. Ispunjenje ove obaveze je fleksibilno, jer nije uslovljeno jednim načinom izvršenja. Odgovarajuči način priznanja autorstva zavisi od medija i sredstava pomoću kojih se koristi delo i priznanje se vrši unošenjem podataka o autoru ili autorima, ako je reč o preradi ili zbirci. Na veb sajtu Creative Commons nalaze se odgovarajući primeri o načinima priznanja autorstva.

Da li je, pored naznačavanja imena autora ili naziva davaoca licence, potrebno još nešto znati o priznanju autorstva?

Da. Ne bi trebalo da sugerišete sponzorstvo, jemstvo ili vezu s autorom ili davaocem licence bez njihove saglasnosti. Nije dozvoljeno eksplicitno navođenje jemstva ili odobrenja autora, izdavača ili drugog davaoca licence za korišćenje dela i obaveza poštovanja tog pravila je navedena u svakoj CC licenci. Ako davalac licence zahteva uklanjanje tih naznaka s prerade ili dela iz zbirke, sticalac licence bi trebalo to da učini.

Pored toga, ukoliko koristite delo, koje predstavlja preradu jednog ili više dela, u obavezi ste da naznačite imena svih autora, odnosno autora dela i autora prerade. Autori prerade bi, takođe, trebalo jasno da navedu da su izvšene promene na originalnom delu. Ove napomene se, kao i URI za nalaženje originalnog dela, nalaze na mestu na kome se nalazi i prerada.

Šta se dešava ako želite da koristite delo na način koji nije dozvoljen licencom?

Obratite se nosiocu autorskog prava za dobijanje posebne saglasnosti. Ako se delo koristi na način koji nije predviđen licencom, a nije reč o korišćenju dela na osnovu zakonskog ograničenja autorskog prava, pravo korišćenja dela automatski prestaje i povlači odgovornost za povredu autorskog prava.

Da li korišćenje dela predstavlja povredu odredbe “nekomercijalno” licence?

Nekomercijalnim CC licencama (NC) se ne dopušta korišćenje dela koje je “prvenstveno usmereno na komercijalno korišćenje ili sticanje lične novčane dobiti.” Bliže određenje komercijalnog korišćenja zavisi od konkretnog slučaja i namere lica koje koristi delo. Po iskustvu Creative Commons, poznat je manji broj nesporazuma u vezi s nekomercijalnim licencama. Međutim, dešavaju se i situacije kada je teško odrediti da li korišćenje dela spada u komercijalnu ili nekomercijalnu kategoriju. Creative Commons ne daje savete o toj kategorizaciji. Ako niste sigurni u karakter korišćenja dela, možete direktno da kontaktirate nosioca autorskog prava, radi pribavljanja obaveštenja ili da potražite delo koje može da se koristi na komercijalni način, odnosno za sticanje lične novčane dobiti.

Da li korišćenje dela predstavlja preradu?

CC licence sadrže definiciju prerade: „Prerada je delo u kome su prepoznatljivi karakteristični elementi prerađenog (izvornog) dela (muzičke obrade, aranžmani, adaptacije i druge prerade).” Zakonom o autorskom pravu predviđeno je isključivo pravo na preradu u korist autora originalnog dela. Ako CC licencom nije dozvoljena prerada dela, a delo se preradi, onda nedozvoljena prerada povlači zakonsku odgovornost zbog povrede licence.

Promena se smatra preradom na osnovu zakonskih određenja. Generalno, promena dostiže nivo prerade kada se promenjeno delo zasniva na originalnom delu i ispunjava zakonske uslove za zaštitu, Na primer, prevod romana s jednog jezika na drugi ili scenario zasnovan na romanu. U CC licencama je navedeno da istovremena sinhronizacija muzike i slike predstavlja preradu.

Da li možete u svom delu da kombinujete dela licencirana različitim CC licencama?

Zavisi. Možete da remiksujete dela licencirana različitim CC licencama, ako te licence dozvoljavaju remiks. Licence koje sadrže odredbu “bez prerada” (NoDerivatives, ND) ne dozvoljavaju remiks. Ostale licence dozvoljavaju remiks, ali bi trebalo uzeti u obzir i druge odredbe svake licence. Na primer, ako se vrši remiks s delom licenciranim licencom koja sadrži odredbu “deliti pod istim uslovima” (SA), trebalo bi licencirati i remiks istom licencom. Takođe, ne može se remiksovati delo licencirano nekomercijalnom licencom, a da se remiks licencira licencom koja dozvoljava komercijalno korišćenje dela.

Gde se nalazi materijal licenciran CC licencom?

Ako tražite delo licencirano CC licencom, možete da počnete od CC pretraživača. Informacije o organizacijama i pojedincima koji upotrebljavaju CC licence nalaze se u ovom direktorijumu. Neki mediji, kao što je Flickr, podržavaju pretraživanje i nalaženje materijala licenciranog CC licencama.

Prilikom pretraživanja bi trebalo posebno proveriti da li je delo koje nameravate da koristite licencirano CC licencom.

Tehnička pitanja

Kako CC licence i ostali instrumenti tehnički funkcionišu?

CC licence se sastoje iz tri dela: osnovnih uputstava, sadržaja ugovora u celini i mašinski čitljivih podataka (metapodaci, metadata).

Kada se delo licencira CC licencom ili drugim instrumentom, obavezno se preporučuje unošenje CC naznake koja ide uz delo. Ova naznaka može da se unese na više načina. Najpoznatiji način unošenja ove naznake vrši se preko CC selektora, gde se generiše HTML kod i snima u veb stranicu na kojoj se nalazi delo. Neke platforme (Flickr ili Drupal) direktno omogućavaju izbor CC licence i licenciranje sadržaja izabranom licencom.

Creative Commons pruža informacije o primerima za unošenje CC naznaka i preporučuje:

  • Unošenje vizuelnog indikatora (kombinacija teksta i slike) CC licence.
  • Unošenje linka k osnovnom opisu licence (gde se nalazi link ka sadržaju ugovora).
  • Unošenje mašinski čitljivih metapodataka u kod indikatora licence.

Detaljnije informacije nalaze se ovde.

Šta znači “mašinska čitljivost” CC licenci?

Creative Commons omogućava specifičan način povezivanja mašinski čitljivih metapodataka s delima licenciranim CC licencom CC REL.

Mašinski čitljivi metapodaci zasnovani na odgovarajučim standardima čine platformu za razvoj novih servisa i aplikacija. Računarski program i servis omogućavaju nalaženje licenci i delova licenci, kao što je opisano metapodacima. Na primer, na velikom broju veb sajtova i pretraživača, može da se filtrira pretraživanje i da se svede na dela licencirana nekom posebnom CC licencom. Isto tako, osnovni opisi licenci mogu automatski da stvore HTML kod kojim se omogućava pristup podacima o autorstvu. Kada se klikne na CC licencu ili naznaku, automatski se ulazi u osnovni opis licence.

Kada se delo licencira pomoću CC selektora, HTML se povezuje s metapodacima u RDFa formatu.

Šta je RDFa?

RDFa je metod stvaranja strukture podataka na veb stranici. Detaljnije informacije o ovom metodu nalaze se na:

Šta je CC REL i zašto se preporučuje?

Creative Commons Rights Expression Language (CC REL) pruža informacije o licencama i licenciranim delima na osnovu standarda koji definišu semantički veb. Creative Commons nastoji da olakša razmenu i unapređenje autorskih dela. Licenciranje dela CC licencom to omogućava. Licenciranje dela preko CC selektora povezuje HTML i CC REL, a osnovni opisi licenci prepoznaju CC REL na veb stranicama na kojima se delo nalazi, čime se osigurava pravilno unošenje CC naznaka i pristupanje napomenama o autorstvu.

Detaljnije informacije o CC REL nalaze se ovde.

Šta znači mogućnost CC pretraživanja na pretraživaču?

Neki pretraživači dozvoljavaju filtrirano pretraživanje, tako da se pretraživanje ograničava na pojedinačne CC licence. Na primer, ukoliko tražite fotografiju koju biste preradili, možete to da učinite filtriranjem pretraživanja tražeći fotografije licencirane licencama koje dozvoljavaju preradu. Ovakvom pretraživanju se pristupa preko dodatnih (advanced) opcija na pretraživaču. CC Search, takođe, pruža platformu za pretraživanje dela u skladu s konkretnim potrebama ili pravima korisnika.

Trebalo bi, međutim, proveriti da li je pronađeno delo licencirano na način koji vam odgovara.

Kako možete da omogućite posetiocima svog sajta upotrebu CC licenci?

Creative Commons pruža mehanizme za izbor licence, a radi dobijanja detaljnijeg obaveštenja, pogledajte CC wiki. Za početak, možete da pogledate Partner Interface, gde se nalaze licence poslednje verzije, kao i API radi dodatnih kontrolnih mogućnosti.

Kako možete da promenite ili uklonite CC opciju pretraživanja s pretraživača Firefox?

Informacije o promeni CC opcija nalaze se ovde.

Ako želite da dodate ili uklonite posebnu opciju pretraživanja, kliknite na logo (search box), kako biste, u okviru ponuđenih opcija, izabrali druge provajdere. Biranjem “Manage Search Engines,” moći ćete da dodate ili uklonite pretraživač. Pored toga, moći ćete i da uredite redosled pojave pretraživača.

Da li Creative Commons podržava upravljanje digitalnim pravima (DRM)?

Ne. CC licence predstavljaju oblik ostvarivanja digitalnih prava, a ne sistem tehnološkog upravljanja tim pravima. Licencama i drugim CC pravnim instrumentima se omogućava autorima i ostalim nosiocima autorskog prava da izraze koja prava zadržavaju, a koja ustupaju i to izražavanje se razlikuje od upravljanja digitalnim pravima (DRM), koje predstavlja tehnološku zaštitu dela.

CC licence sadrže odredbu o zabrani upotrebe zaštitnih tehnoloških mera, kojima se ograničava pristup delu: “Sticalac licence ne može da Distribuira i Javno saopštava Delo s nekom od tehnoloških mera kojima se prijemniku ograničavaju prava na Delo garantovana Licencom.”

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.